Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


Naar de schoolgids index


Het werken met deze meldcode is een wettelijke verplichting voor iedereen die werkt met kinderen. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dynamiek Scholengroep heeft een meldcode die voor al haar medewerkers geldt.

Als een leerkracht een ernstig vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld heeft, dan worden volgens de meldcode de volgende stappen gezet:

  • stap 1: het in kaart brengen van de verschillende signalen.
  • stap 2: overleg met de intern begeleidster en/of directeur. Zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.
  • stap 3: gesprek met de ouders.
  • stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling.
  • stap 5: de school neemt een besluit: Hulp organiseren in overleg met de ouders of melden bij de geëigende instantie.

Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem bij die afweging houvast.

Voor een volledige beschrijving van de meldcode klik hier.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids