Medezeggenschapsraad

Wat is een MR en wat doet een MR?


Naar de schoolgids index


Onze MR bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). Binnen de MR worden de belangen van ouders, leerlingen en het team van de Kameleon vertegenwoordigd

Oudergeleding:

 • Rik Wijnen                                   
 • Nelleke Theuerzeit
 • Bas Klaassen

Personeelsgeleding:

 • Patricia Kuijpers
 • Barbara Hendrix - Tinneveld
 • Irmi Delsing

De MR heeft gemiddeld eens in de 8 weken overleg met de directie over alle zaken binnen de school waarbij de betrokkenheid van de MR van belang is. De onderwerpen variëren van alles waarvoor advies of formeel instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders.

Over welke zaken heeft de MR advies- of instemmingsrecht?

 • onderwijskundige vernieuwingen of veranderingen (zoals de invoering van een lesmethode sociale vaardigheden);
 • besteding van geld en gebouwen (begroting);
 • formatieplan (daar waar dit onderwijskundige consequenties heeft);
 • personeelsbeleid;
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
 • het kiezen van lesmethoden voor de vakken;
 • aanbesteden voor-, tussen-, en naschoolse opvang.

De MR vindt het belangrijk om toegankelijk te zijn voor ouders en streeft naar openheid, openbaarheid en onderling overleg op en rond de school. Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij uw inbreng nodig. Schroom niet om contact te zoeken met de MR wanneer u iets aan de orde wilt stellen. U kunt ons bereiken via ons MR e-mailadres: mr@dekameleon.nu

U bent ook altijd van harte welkom wanneer u een vergadering wil bijwonen. U kunt dit dan van te voren aan een van de leden van de MR doorgeven.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids