Ouderraad

De ouderraad stelt zich tot doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen


Naar de schoolgids index


De ouderraad van de Kameleon vertegenwoordigt de ouders, verzorgers en/of voogden van de kinderen die op de Kameleon zitten. Tevens denkt de OR mee over de gang van zaken op school. Zaken die voor ouders en hun kinderen belangrijk zijn zoals; verkeersveiligheid; het overblijven tussen de middag en de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren.

Interesse om deel te nemen in de ouderraad?

Ouders die interesse hebben om zitting te nemen in de ouderraad kunnen dit aangeven via een intekenlijst die aan het begin van het nieuwe schooljaar uitgedeeld wordt. Deze ouders zullen indien ouders de ouderraad verlaten, door de ouderraad benaderd worden. Als er te weing aanmeldingen zijn voor deelname in de ouderraad, kan de ouderraad tussentijds ook zelf ouders benaderen om plaats te nemen in de ouderraad.

Aftredend zijn de ouders waarvan geen kinderen meer de school bezoeken of ouders die om andere redenen besluiten te stoppen met de OR activiteiten.

Taken van de ouderraad

De taken binnen de ouderraad worden in onderling overleg verdeeld. Welke concrete taken heeft de ouderraad op de Kameleon? Dit zijn onder andere:

 • samenwerking bevorderen tussen ouders en school
 • organiseren  van diverse activiteiten op school
 • het team assisteren bij diverse activiteiten
 • contacten met de MR

De maandelijkse vergadering wordt altijd bijgewoond door een vast teamlid.

Belangrijke regel voor ondersteunende werkzaamheden van ouders is: Er wordt nooit buiten school over leerlingen gesproken met andere ouders; privacy staat voorop!

De ouderbijdrage

Om deel te kunnen nemen aan de, door de ouderraad georganiseerde, activiteiten vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van de ouders. Van deze bijdrage worden alle activiteiten op school betaald. Dit zijn onder andere:

 • Sinterklaasfeest met voor iedere leerling een cadeautje
 • Kerstactiviteit
 • Paasactiviteit
 • Sportdag en/of eindejaarsafsluiting.
 • Eventuele vergaderkosten en secretariaatskosten
 • Traktatie kinderen bij verjaardagen

De bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt € 15,- per kind.

Deze bijdrage kan worden overgemaakt op IBAN nummer 

NL 58 RABO 0117703079,  

ten name van Ouderraad de Kameleon, onder vermelding van naam en groep van de leerling(en).

De bijdrage dient vóór 1 oktober 2019 betaald te zijn.

Kinderen, die in de loop van het jaar op school komen, betalen een evenredig bedrag. Het exacte bedrag zal schriftelijk via de leerkracht aan de desbetreffende ouders kenbaar gemaakt worden. De bijdrage wordt elk jaar volledig verantwoord tijdens de jaarvergadering.

De ouderbijdrage komt rechtstreeks ten goede aan uw eigen kind(eren). Het is daarom ook belangrijk dat u aan deze vrijwillige bijdrage meedoet. Gezinnen die dit financieel niet of moeilijk kunnen opbrengen willen wij erop wijzen dat mensen met een minimum inkomen een vergoeding kunnen vragen bij de sociale dienst van de gemeente of bij Stichting Leergeld.

Kascontrole

Ieder jaar vindt er een kascontrole plaats. Er wordt dan samen gekeken naar de inkomsten en uitgaven en er wordt samen een financieel jaarverslag opgesteld. Indien u meer informatie wenst of zelf een keer de kascontrole wilt doen kunt u een mail sturen naar de ouderraad. Wij staan u graag te woord en waarderen uw betrokkenheid!

Financieel overzicht / Jaarverslag

U vindt hier het jaarverslag van de OR Kameleon 2018-2019

Bijkomende kosten 

Het schoolreisje kan niet uit de ouderbijdrage worden betaald en wordt apart in rekening gebracht. Het bedrag dat hiermee gemoeid is varieert en is afhankelijk van o.a. de gekozen bestemming.

De leden van de ouderraad

De leden van de ouderraad voor 2019-2020:

 • Voorzitter: Mevr. Linda van Mulken
 • Penningmeester: Mevr. Jenny van der Coelen
 • Secretaris: Mevr. Wendy Wijnen

Leden:

 • Mevr. Anja van Berkel
 • Mevr. Ellen Smits
 • Mevr. Judith Sitsen
 • Mevr. Lonneke Geurts
 • Mevr. Marcy Warella
 • Mevr. Nicole Kurstjens
 • Mevr. Peggy Degan
 • Mevr. Sandra Thissen
 • Mevr. Manuela Mulders
 • Mevr. Lonneke Roeffen
 • Mevr. Mieke Tax
 • Mevr. Nancy Janssen

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids