Ouderraad

Samenwerking en ondersteuning

De ouderraad van De Kameleon stelt zich tot doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen. Zij vertegenwoordigt de ouders, verzorgers en/of voogden van de kinderen die op De Kameleon zitten.

Tevens denkt de OR mee over de gang van zaken op school. Zaken die voor ouders en hun kinderen belangrijk zijn zoals; verkeersveiligheid; het overblijven tussen de middag en de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren.

Ouders die interesse hebben om zitting te nemen in de ouderraad kunnen dit aangeven via een intekenlijst die in het begin van het nieuwe schooljaar uitgedeeld wordt. Zij zullen dan, indien nodig, door de ouderraad benaderd worden. Bij geen of te weinig aanmeldingen kan de ouderraad tussentijds mensen benaderen om plaats te nemen in de ouderraad. Aftredende ouders zijn ouders, waarvan geen kinderen meer de school bezoeken of ouders die om andere redenen besluiten te stoppen.

De taken binnen de ouderraad worden in onderling overleg verdeeld. Welke concrete taken heeft de ouderraad van de Kameleon ? Dit zijn onder andere:

 • samenwerking bevorderen tussen ouders en school
 • organiseren van diverse activiteiten op school, zie ook de activiteitenkalender en de intekenlijst
 • het team assisteren bij diverse activiteiten
 • contacten met de MR

De maandelijkse vergadering wordt altijd bijgewoond door een vast teamlid. Belangrijke regel voor ondersteunende werkzaamheden van ouders is: Er wordt nooit buiten school over leerlingen gesproken met andere ouders; privacy staat voorop!

De ouderbijdrage

Om deel te kunnen nemen aan de, door de ouderraad georganiseerde, activiteiten vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van de ouders. Van deze bijdrage worden alle activiteiten op school betaald. Dit zijn onder andere:

 • Sinterklaasfeest met voor iedere leerling een cadeautje
 • Kerstactiviteit
 • Paasactiviteit
 • Sportdag en/of eindejaarsafsluiting
 • Eventuele vergaderkosten en secretariaatskosten
 • Traktatie kinderen bij verjaardagen

De bijdrage voor een schooljaar bedraagt  € 15,- per kind.

Deze bijdrage kan worden overgemaakt op IBAN nummer NL 58 RABO 0117703079  van de Rabobank te Grubbenvorst t.n.v. Ouderraad de Kameleon o.v.v. naam en groep van de leerling(en) en dient vóór 1 oktober 2019 betaald te zijn.

Kinderen, die in de loop van het jaar op school komen, betalen een evenredig bedrag. Het exacte bedrag zal schriftelijk via de leerkracht aan de desbetreffende ouders kenbaar gemaakt worden. De bijdrage wordt elk jaar volledig verantwoord.

De ouderbijdrage komt rechtstreeks ten goede aan uw eigen kind(eren). Het is daarom ook belangrijk dat u aan deze vrijwillige bijdrage meedoet. Gezinnen die dit financieel niet of moeilijk kunnen opbrengen willen wij erop wijzen dat mensen met een minimum inkomen een vergoeding kunnen vragen bij de sociale dienst van de gemeente.

Kascontrole

Ieder jaar vindt er een kascontrole plaats. Er wordt dan samen gekeken naar de inkomsten en uitgaven en er wordt samen een financieel jaarverslag opgesteld. Indien u meer informatie wenst of zelf een keer de kascontrole wilt doen kunt u een mail sturen naar de ouderraad. Wij staan u graag te woord en waarderen uw betrokkenheid!

Financieel overzicht / Jaarverslag

U vindt hier het finanicieel jaarverslag van de OR Kameleon 2018-2019.

Bijkomende kosten 

Het schoolreisje kan niet uit de ouderbijdrage worden betaald en wordt apart in rekening gebracht. Het bedrag dat hiermee gemoeid is varieert en is afhankelijk van o.a. de gekozen bestemming.

De leden van de ouderraad

De leden van de ouderraad 2019 - 2020:

 • Voorzitter : Mevr. Linda van Mulken
 • Penningmeester : Mevr. Jenny van der Coelen
 • Secretaris : Mevr. Wendy Wijnen

Leden:

 • Mevr. Anja van Berkel
 • Mevr. Ellen Smits
 • Mevr. Judith Sitsen
 • Mevr. Lonneke Geurts
 • Mevr. Marcy Warella
 • Mevr. Nicole Kurstjens
 • Mevr. Peggy Degan
 • Mevr. Sandra Thissen
 • Mevr. Manuela Mulder
 • Mevr. Lonneke Roeffen
 • Mevr. Mieke Tax
 • Mevr. Nancy Janssen