Ouderraad

Samenwerking en ondersteuning

De ouderraad van De Kameleon vertegenwoordigt de ouders, verzorgers en/of voogden van de kinderen die op De Kameleon zitten. Tevens organiseert de OR in samenwerking met de leerkrachten diverse activiteiten op school.

Interesse om deel te nemen in de ouderraad?

Ouders die interesse hebben om zitting te nemen in de ouderraad kunnen dit aangeven via e-mail. Deze ouders zullen door de ouderraad benaderd worden indien er ouders de ouderraad verlaten. Als er te weinig aanmeldingen zijn voor deelname in de ouderraad kan de ouderraad tussentijds ook zelf ouders benaderen om plaats te nemen in de ouderraad.

Aftredend zijn de ouders waarvan geen kinderen meer de school bezoeken of ouders die om andere redenen besluiten te stoppen met de OR activiteiten.

Taken van de ouderraad

De taken binnen de ouderraad worden in onderling overleg verdeeld. Welke concrete taken heeft de ouderraad op De Kameleon? Dit zijn onder andere;

 • samenwerking bevorderen tussen ouders en school
 • organiseren van diverse activiteiten op school
 • het team assisteren bij diverse activiteiten
 • contacten met de MR

De maandelijkse vergadering wordt altijd bijgewoond door een vast teamlid.

Belangrijke regel voor ondersteunende werkzaamheden van ouders is: Er wordt nooit buiten school over leerlingen gesproken met andere ouders; privacy staat voorop!

De ouderbijdrage

Om deel te kunnen nemen aan de door de ouderraad georganiseerde activiteiten vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van de ouders. Van deze vrijwillige bijdrage worden alle activiteiten op school betaald. Dit zijn onder andere;

 • Sinterklaasfeest met voor iedere leerling een cadeautje
 • Kerstactiviteit
 • Paasactiviteit
 • Sportdag
 • Eindejaarsafsluiting

Daarnaast worden hiervan eventuele secretariaatskosten, noodzakelijke onkosten (zoals het uitwassen van de schoolshirts) en de traktaties van de kinderen bij verjaardagen betaald.

De bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt € 15,- per kind. Deze bijdrage kan worden overgemaakt op IBAN nummer NL58 RABO 0117 7030 79 ten name van Ouderraad De Kameleon onder vermelding van naam en groep van de leerling(en). 

Aan de ouders van kinderen die in de loop van het jaar op school komen vragen wij een evenredig bedrag;

 • Begin schooljaar tot en met december € 15,-
 • Januari tot en met april € 7,50
 • Vanaf mei € 0,-

De bijdrage wordt elk jaar volledig verantwoord tijdens de jaarvergadering.

De ouderbijdrage komt rechtstreeks ten goede aan uw eigen kind(eren). Het is daarom ook belangrijk dat u aan deze vrijwillige bijdrage meedoet. Kinderen waarvan de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen zullen nooit uitgesloten worden van de door school georganiseerde activiteiten.

Kascontrole

Ieder jaar vindt er een kascontrole plaats. Er wordt dan samen met een onafhankelijke kascommissie gekeken naar de inkomsten en uitgaven en er wordt samen een financieel jaarverslag opgesteld. Indien u meer informatie wenst of zelf een keer de kascontrole wilt doen kunt u een e-mail sturen naar de ouderraad. Wij staan u graag te woord en waarderen uw betrokkenheid!

Financieel overzicht / Jaarverslag

U vindt hier het financieel jaarverslag van de OR Kameleon van schooljaar 2020-2021.

Bijkomende kosten 

Het schoolreisje kan niet uit de ouderbijdrage worden betaald en wordt apart in rekening gebracht. Het bedrag dat hiermee gemoeid is varieert en is afhankelijk van onder andere de gekozen bestemming.

De leden van de ouderraad

De leden van de ouderraad in het schooljaar 2021-2022:

 • Mevr. Linda van Mulken (voorzitter)
 • Mevr. Jenny van der Coelen (penningmeester)
 • Mevr. Wendy Wijnen (secretaris)
 • Mevr. Anja van Berkel
 • Mevr. Marcy Warella
 • Mevr. Manuela Mulder
 • Mevr. Lonneke Roeffen
 • Mevr. Mieke Tax
 • Mevr. Nancy Janssen
 • Mevr. Bianca Voesten
 • Mevr. Maud van Oijen