Verlof

De laatste jaren merken wij dat er vaker verlof wordt aangevraagd dan in het verleden. De aanvragen zijn niet altijd gebaseerd op de juiste gronden. Ook kwam het wel eens voor dat op de ene school wel verlof werd verleend en bij de andere niet, Dit zorgde voor onduidelijkheid en daarom hebben scholengroep Dynamiek, stichting Akkoord en de leerplichtambtenaar besloten om voortaan één uniform formulier te gaan gebruiken voor verlofaanvragen. Dit verlofformulier is getoetst aan de Leerplichtwet.

Alle scholen voor primair onderwijs in Horst aan de Maas hebben (samen met de leerplichtambtenaar)  afgesproken strenger te gaan controleren op de verlofaanvragen en ongeoorloofd (vakantie) verlof direct te melden bij de leerplichtambtenaar die vervolgens de mogelijkheid heeft een proces verbaal op te maken.

Met name de dag voor een vakantie zal strenger worden gecontroleerd; de leerplichtambtenaar kan bij een ziekmelding een huisbezoek afleggen als blijkt dat een eerder verzoek tot verlof op de betreffende dag is afgewezen.

 

Geluksdag

Sinds het schooljaar 2022-2023 mogen alle kinderen gebruik maken van 1 geluksdag, maar wat is nu eigenlijk een geluksdag?

Gedurende het schooljaar hebben we verschillende studiedagen gepland. Naast de studiedagen zal er één dag beschikbaar zijn als ‘geluksdag', deze mag je zelf plannen.

Een geluksdag is een dag die kinderen en ouders zelf mogen invullen op een dag die valt binnen de regels, opgesteld n.a.v. de overheid en in overleg/instemming met de MR.  Een dag die je kunt gebruiken, omdat bijvoorbeeld; je oma of opa jarig is, je naar de dierentuin, pretpark of museum wilt, langer op vakantie wilt bij feestdagen of een andere reden die voor jullie belangrijk is. Misschien wil je wel helemaal niets doen en een dag luieren. Dat kan natuurlijk ook!

Aan deze geluksdag zitten enkele regels waaraan we als school verplicht zijn:

  • De aanvraag dient 2 weken van tevoren via het formulier “verlofaanvraag” worden ingediend. Deze is terug te vinden op de website van de school of op de boekenplank van ISY.
  • De dag mag niet versnipperd opgenomen worden (woensdag is 1 dag).
  • De dag mag niet opgespaard worden. Deze vervalt aan het einde van het schooljaar.
  • De dag kan niet worden opgenomen bij vastgestelde activiteiten, zoals vieringen, verkeersexamen, musical, schoolverlaters-dagen, schoolreisje enz.
  • Een geluksdag kan uitsluitend daadwerkelijk plaatsvinden als de directie deze heeft goedgekeurd.
  • De directie mag een aanvraag voor een geluksdag afwijzen indien zij daar reden toe ziet. Zij zal die keuze dan beargumenteren naar de betreffende ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Een afwijzing is bindend.

Op de boekenplank staat de jaarkalender. Alle dagen die groen zijn, kunnen gebruikt worden voor de geluksdag.
Enkele vakken zijn rood gekleurd en specifiek voor een bepaalde groep. Bijvoorbeeld het verkeersexamen in groep 7 en 8. Of in de periode wanneer de eindtoets Route 8 wordt afgenomen. Andere groepen mogen deze dag wél gebruiken.

Verder zijn er additionele dagen die zijn uitgesloten vanwege wettelijke of organisatorische redenen. Dit betreffen:

  • De week waarin al een studiedag is.
  • De dag direct voor of na een vakantie.
  • De eerste twee, en laatste twee weken van het schooljaar.

Wij hopen dat de kinderen zullen genieten op hun gekozen geluksdag!

Verlofaanvraag formulier  Richtlijnen verlof