Ziekmelden, verlof en Geluksdag

Ziekmelden, verlof en Geluksdag

Wanneer je kind ziek is en niet naar school kan komen, kun je je kind ziekmelden via ons oudercommunicatieplatform Isy.

De groepsleerkracht bekijkt en registreert dagelijks het verzuim. Als een leerling om 9.00 uur nog niet op school is en niet is afgemeld, probeert de leerkracht telefonisch contact op te nemen met de ouders. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim, wordt dit genoteerd in de verzuimregistratie en doorgegeven aan de directeur. Dit wordt ook gemeld aan de leerplichtambtenaar, die vervolgens contact opneemt met de ouders/verzorgers.

In de afgelopen jaren is er vaker verlof aangevraagd dan voorheen en deze aanvragen zijn niet altijd gebaseerd op de juiste gronden. Om deze reden hebben de scholengroep Dynamiek, stichting Akkoord en de leerplichtambtenaar besloten om voortaan één uniform formulier te gebruiken voor verlofaanvragen. Alle scholen voor primair onderwijs in Horst aan de Maas hebben (samen met de leerplichtambtenaar) afgesproken om strenger te controleren op verlofaanvragen en ongeoorloofd verlof direct te melden bij de leerplichtambtenaar, die vervolgens de mogelijkheid heeft een proces-verbaal op te maken.

De dag voor een vakantie wordt strenger gecontroleerd, en als een eerder verzoek tot verlof op de betreffende dag is afgewezen, kan de leerplichtambtenaar bij een ziekmelding een huisbezoek afleggen.

Geluksdag

Vanaf het nieuwe schooljaar hebben alle kinderen één geluksdag die ze zelf mogen invullen. Wat houdt een Geluksdag precies in?

Gedurende het schooljaar hebben we verschillende studiedagen gepland. Naast deze dagen hebben de kinderen één dag beschikbaar als 'geluksdag', die ze zelf kunnen plannen. Een geluksdag is een dag die je kunt gebruiken omdat bijvoorbeeld je oma of opa jarig is, je naar de dierentuin, pretpark of museum wilt, langer op vakantie wilt bij feestdagen of om een andere reden die voor jou belangrijk is. Misschien wil je ook wel helemaal niets doen en een dag luieren. Dat mag natuurlijk ook!

Er zijn wel enkele regels waar we ons aan moeten houden:
 

 • De aanvraag voor een geluksdag dient 3 weken van tevoren te worden ingediend via het formulier "verlofaanvraag", dat je kunt vinden op de website van de school of op ISY.
  Je dient de aanvraag via het "verlofaanvraag" formulier 3 weken van tevoren in te dienen. Je kunt dit formulier vinden op onze website of op de boekenplank van ISY.
 • Je kunt de geluksdag niet versnipperen (dus woensdag telt als één dag).
 • De geluksdag kan niet worden opgespaard en vervalt aan het einde van het schooljaar.
 • De dag kan niet worden opgenomen tijdens geplande activiteiten zoals vieringen, verkeersexamen, musicals, schoolverlatersdagen, schoolreisjes, etc.
 • De directie moet de geluksdag goedkeuren voordat het plaatsvindt.
 • De directie kan een aanvraag afwijzen als daar reden voor is. In dat geval zal ze dit aan de betreffende ouder(s)/verzorger(s) van de leerling uitleggen. Een afwijzing is bindend.

Op de boekenplank staat de jaarkalender. Alle dagen die groen zijn, kunnen gebruikt worden voor de geluksdag. Enkele vakken zijn rood gekleurd en specifiek voor een bepaalde groep. Bijvoorbeeld het verkeersexamen in groep 7 en 8. Of in de periode wanneer de eindtoets Route 8 wordt afgenomen. Andere groepen mogen deze dag wél gebruiken.

Verder zijn er additionele dagen die zijn uitgesloten vanwege wettelijke of organisatorische redenen. Dit betreffen:

 • De week waarin al een studiedag is.
 • De dag direct voor of na een vakantie.
 • De eerste drie, en laatste drie weken van het schooljaar.

Wij hopen dat de kinderen zullen genieten op hun gekozen geluksdag!